ข้อมูลตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่เหาะแต่เดิมเป็นหมู่ที่ 12 ของตำบลแม่สะเรียง ซึ่งในสมัยนั้นพื้นที่บริเวณตำบลแม่เหาะเป็นป่าเขา อยู่ห่างไกลกันดาร ไม่มีเส้นทางการคมนาคม การติดต่อระหว่างอำเภอแม่สะเรียงกับบ้านแม่เหาะต้องอาศัยเดินทางเท้า ผ่านห้วยเขาลำเนาไพร เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาดินทางเป็นวัน ๆ กว่าจะถึงที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง การปกครองอำเภอแม่สะเรียงได้จัดการปกครองบริเวณพื้นที่นี้เป็น หมู่ที่ 12 ของตำบลแม่สะเรียง มีนายก่อเหงอะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ตำบลแม่เหาะมีเนื้อที่ประมาณ 284.8 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบระหว่างภูเขาไว้สำหรับเพาะปลูกและใช้เป็นที่อยู่อาศัย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแม่สะเรียงอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาชีพ

อาชีพหลักคือ เกษตรกร รับจ้างและทำงานอื่น ๆ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 468 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 15 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลแม่เหาะใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 108

ผลิตภัณฑ์

ทุ่งบัวตอง

สินค้าโอทอป ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน