ข้อมูลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่ลาน้อย แต่เดิมเป็นถิ่นที่ตั้งของชาวลั๊วะ (ละว้า) อาศัยประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพตามลำน้ำสองแง่ ซึ่งมีต้นน้ำจากเทือกเขาเดียวกัน แง่ที่ไหลไปทางแม่ลาหลวงเป็นแง่ที่กว้างใหญ่และมีความยาวกว่าแง่ที่ไหลมาทางแง่แม่ลาน้อย และเนื่องจากที่ราบข้างลำน้ำเป็นถิ่นฐานทำมาหากินของพวกชาวลั๊วะมาก่อน จึงเรียกชื่อแม่น้ำทั้งสองสายว่า "แม่ลั๊วะหลวง" และ "แม่ลั๊วะน้อย" ต่อมาชาวลั๊วะถูกชาวเงี้ยว (ไทยใหญ่) เข้าแย่งที่ทำกิน พวกลั๊วะจึงร่นถอยอพยพห่างออกไป นาน ๆ เข้าการออกเสียงคำว่า "ลั๊วะ" ก็เพี้ยนไปเป็น "ลา" ตามสำเนยงของชาวเงี้ยว ในที่สุดเรียกชื่อเป็น "แม่ลาน้อย" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขา และมีบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่ลาน้อยและแม่น้ำยวมไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

อาชีพ

อาชีพหลัก
อาชีพเสริม ค้าขาย ทอผ้า รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 534 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 71.43 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าสู่อำเภอฮอด เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 108 ถึงตำบลแม่ลาน้อยระยะทาง 133 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย-ผลไม้ดอง-แชมพู-สิ่งประดิษฐ์จากไม้-กุ๊ปไต

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน