ข้อมูลตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่ลาหลวง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอแม่ลาน้อย ซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่ลาหลวง หมู่ 2 บ้านแม่สุ หมู่ 3 บ้านห้วยกองเป๊าะ หมู่ 4 บ้านห้วยกู่ป๊ะ หมู่ 5 บ้านสันติสุข หมู่ 6 บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ 7 บ้านสันติพัฒนา หมู่ 8 บ้านทุ่งป่าคา หมู่ 9 บ้านสุขใจ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดกับ เขต ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย-เครื่องเงิน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน