ข้อมูลตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image


พื้นที่

ตำบลสันติคีรี มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง และมีบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา สภาพการคมนาคมภายในตำบลเป็นถนนดินเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน มีถนนลาดยางเพียง 2 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่นาจาง และต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 244 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอำเภอแม่ลาน้อย เดินทางโดยรถยนต์ใช้ถนนทางหลวง 108 ทางทิศเหนือจากอำเภอถึงบ้านแม่ปาง หมู่ที่ 1 ระยะทาง 10 กม. และจากอำเภอถึงบ้านหัวลา ระยะทาง 26 กม. โดยใช้ถนนทางหลวง 108 เส้นทางเดียวกัน โดยใช้เวลาเดินทาง 20-40 นาที

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน