ข้อมูลตำบลสบเมย อำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสบเมย เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอสบเมย ซึ่งประกอบด้วย 11 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านเลโค๊ะ หมู่ 2 บ้านแม่คะตวน หมู่ 3 บ้านขุนแม่คะตวน หมู่ 4 บ้านห้วยกองมูล หมู่ 5 บ้านแม่ทะลุ หมู่ 6 บ้านซื่อมื่อ หมู่ 7 บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ 8 บ้านทียาเพอ หมู่ 9 บ้านน้ำออกฮู หมู่ 10 บ้านห้วยทีซะ, ปู่แก้ว หมู่11 บ้านทีฮือลือ

พื้นที่

พื้นที่ของหมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา มีบ้านพื้นราบจำนวน 2 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ตั้งในเขตภูเขา มีบ้านพื้นราบ จำนวน 2 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ตั้งในเขตป่าอนุรักษ์ ภูเขาจำนวน 9 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อ อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่สามแสบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

อาชีพ

อาชีพหลักคือทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริมคือ ทอผ้าและจักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าและบริการโทรศัพท์ ใช้ 2 หมู่บ้านคือ บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2 และบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 ทุกหมู่บ้านมีระบบน้ำประปาหมู่บ้าน(ประปาภูเขา)ใช้ในการอุปโภคบริโภค

การเดินทาง

จากเชียงใหม่เดินทางโดยรถประจำทางสายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ถึงอำเภอแม่สะเรียงจากนั้นต่อรถประจำทางขนาดเล็ก(สองแถวสีเหลือง) เดินทางถึงที่ว่าการอำเภอสบเมย ระยะทาง 25 กม. แล้วติดต่อรถรับจ้างเดินทางเข้าสู่ตำบล(หมู่บ้านใกล้ที่สุด 2 กม. ไกลสุด 45 กม.)

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่-ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง

สถานที่

วัดแม่คะตวน บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้บองหรือไม้คล้า ผลิตภัณฑ์จักสานไม้บองซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นในพื้นที่ที่เป็นภูเขา เครื่องจักสานลวดลายกะเหรี่ยง เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ฝีมือประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย
2 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง มีรูปแบบสวยงาม หลากสี หลายลาย
4 ผ้าทอ ผ้าทอ
5 พริกกะเหรี่ยง พริกกะเหรี่ยง

สินค้าโอทอป ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน