ข้อมูลตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่สวด ชื่อของตำบลมาจากชื่อของลำห้วย ที่ไหลมาจากภูเขาเนินเขาและที่ดอนแห่งหนึ่ง (ที่ดอนหรือเนินเขา ชาวบ้านเรียกว่า สวด) คือ ลำห้วยแม่สวด จึงได้ตั้งเป็นชื่อ "ตำบลแม่สวด" มาจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่สวด หมู่ 2 บ้านห้วยม่วง หมู่ 3 บ้านแม่เลาะ หมู่ 4 บ้านแม่หลุยหลวง หมู่ 5 บ้านอุมโล๊ะเหนือ หมู่ 6 บ้านแม่แฮด หมู่ 7 บ้านแม่หาด หมู่ 8 บ้านแม่สวดใหม่ หมู่ 9 บ้านนาดอย หมู่ 10 บ้านสบโขง

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีที่ราบน้อยมาก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่ตะควน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมือง จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 212 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 73.98 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้เส้นทางสายแม่สะเรียง - แม่สอด ระยะทางประมาณ 30 กม.

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเนย กล้วยกวน กล้วยตาก-หมวกกะเหรี่ยง

สินค้าโอทอป ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน