ข้อมูลตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง นครสวรรค์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพิกุล เป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอชุมแสง ชื่อของตำบลพิกุล สันนิษฐานว่ามาจากชื่อต้นพิกุลที่มีเป็นจำนวนมากในสมัยก่อน ตำบลพิกุลตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชุมแสง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางไซ หมู่ 2 บ้านหนองขี้หนู หมู่ 3 บ้านดงพิกุล หมู่ 4 บ้านท่าพุทรา หมู่ 5 บ้านห้วยกระเปียน หมู่ 6 บ้านสองพี่น้อง หมู่ 7 บ้านหัวกระทุ่ม หมู่ 8 บ้านห้วงสรวง หมู่ 9 บ้านชุมแสง หมู่ 10 บ้านแหลมนกกระทุง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่านทางทิศตะวันตกของตำบล จากทิศเหนือลงมาทิศใต้ทำให้แบ่งพื้นที่ตำบลออกเป็นสองส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ชุมแสง, ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,036 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 402 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.80 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225

ผลิตภัณฑ์

ปลาย่าง,ปลาร้า,น้ำปลาแท้,น้ำตาลสด

สถานที่

1. อบต.พิกุล
2. วัดสองพี่น้อง
3. วัดบางไซ
4. วัดชุมแสง
5. วัดหลวงพ่อแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดแสงสวรรค์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านท่าพุทรา ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ใกล้เขตเทศบาลเมืองชุมแสง บริเวณวัดสวยงามร่มรื่น
2 วัดชุมแสง ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านชุมแสง ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวัดเก่าแก่ บริเวณวัดเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศเงียบสงบ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย (พวงมาลัยดิน) ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย (พวงมาลัยดิน)
2 น้ำตาลสด น้ำตาลสด
3 ปลาย่าง ปลาร้า น้ำปลาแท้ ผลิตภัณฑ์ปลาย่าง ปลาร้า และน้ำปลาแท้ ผลิตจากปลาสด มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
4 พวงกุญแจลูกปัด พวงกุญแจลูกปัด

สินค้าโอทอป ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง นครสวรรค์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง นครสวรรค์