ข้อมูลตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตาขีด เดิมเป็นชุมชนหนึ่งของ ต.ตาสัง โดยมีคนเชื้อสายจีน ชื่อพายขีด ได้อพยพมาจาก อ.ลาดยาว มาทำมาหากินโดยการค้าขายทางแม่น้ำปิง จนมีความเจริญเติบโตขึ้นเป็นชุมชน มีการซื้อขายระหว่างอำเภอบรรพต และอำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร ต่อมามีประชากรมากขึ้นจึงจัดตั้งเป็นตำบล เรียกว่า ต.ตาขีด

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 4, 5 มีพื้นที่ติดภูเขา 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8 พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร หมู่ที่ 3, 6, 7 เป็นพื้นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีแม่น้ำปิงเป็นอาณาเขต

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทำพรมเช็ดเท้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,265 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 22 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยถนนลาดยาง จากอำเภอบรรพตพิสัย ถึง ตำบลตาขีด

ผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่

1. วัดศรีนิคม (หมู่ที่ 4)
2. อบต.ตาขีด (หมู่ที่ 4)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดศรีนิคม มีพระพุทธรูปโบราณ ซึ่งเล่ากันว่า เดิมที่ตั้งวัดเป็นป่า ชาวบ้านได้จุดไฟเผาป่าเพื่อทำการเกษตร ไฟไหม้ป่ามาถึงบริเวณนี้ก็ดับ ไม่ไหม้ ชาวบ้านจึงเข้าไปดูพบเศียรพระพุทธรูปซึ่งทำจากศิลาแลง จึงนำมาบูรณะ และจัดตั้งวัดนี้ขึ้น เรียกว่า "วัดศรีนิคม"