ข้อมูลตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี นครสวรรค์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังน้ำลัด เดิมเป็นหมู่บ้านวังน้ำลัด ขึ้นกับตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี เป็นหมู่บ้านใหญ่ การปกครองเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต่อมาปี พ.ศ. 2507 – 2508 ได้แยกเป็นตำบลวังน้ำลัด มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน โดยมีนายทา บุตรพริ้ง เป็นกำนันคนแรก นายพิสันชัย สิงห์เถื่อน เป็นกำนันคนที่ 2 นายไกรสร ถาวรชาติ เป็นคนที่ 3 และนายล้วน พิมพ์คณิต เป็นคนที่ 4 และขอแยกตำบลเป็นตำบลนาขอม และตำบลวังน้ำลัด ได้เลือกตั้งนายสมศักดิ์ กูกขุนทด เป็นกำนัน ปกครอง 8 หมู่บ้าน และปัจจุบันได้แยกหมู่บ้านเป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลวังน้ำลัดเป็นพื้นที่ราบ ดินทรายปนกรวด สามารถทำนาได้ปีละครั้ง แบ่งการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากอำเภอไพศาลี ไปทางทิศเหนือ อยู่ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 80 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไพศาลี ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,541 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล เดินทางโดยรถยนต์ประจำทางสายนครสวรรค์-ไพศาลี ผ่านอำเภอท่าตะโก เดินทางจากอำเภอไพศาลีเข้าสู่ตำบลวังน้ำลัด ไปทางทิศเหนือของอำเภอประมาณ 11 กม.

สถานที่

1) ที่ทำการ อบต.
2) วัดโพธิ์ทอง
3) วัดเขาหินกลิ้ง
4) วัดเขาดิน
5) วัดตะกุดภิบาล
6) วัดใหม่โพธิ์งาม
7) วัดวังน้ำลัด
8) วัดหนองโพธิ์ศรี
9) ป่าชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านเขาดิน