ข้อมูลตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว นครสวรรค์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลสระแก้ว เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลาดยาว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสวนขวัญ หมู่ 2 บ้านสวนขวัญ หมู่ 3 บ้านสวนขวัญกลาง หมู่ 4 บ้านหนองโขมง หมู่ 5 บ้านสระแก้ว หมู่ 6 บ้านหนองจิกโคกช้าง หมู่ 7 บ้านดงสีเสียด หมู่ 8 บ้านดอนโม่ หมู่ 9 บ้านดอนโม่ หมู่ 10 บ้านดงประดาง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังเป็นบางพื้นที่ มีลำคลองไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,361 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 493 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.14 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ถนนสายลาดยาว - บ้านหนองสังข์

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกเห็ดนางฟ้า

สินค้าโอทอป ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว นครสวรรค์