ข้อมูลตำบลแม่เปิน กิ่งอำเภอแม่เปิน นครสวรรค์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่เปินอยู่ในเขตการปกครองของ กิ่ง อ.แม่เปิน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านคลองเจริญ หมู่2 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่3 บ้านหนองพวา หมู่4 บ้านลานหมาไน หมู่5 บ้านสรรสวัสดิ์ หมู่6 บ้านตลุกตาสาม หมู่7 บ้านเขาแหลม หมู่8 บ้านพนาสวรรค์ หมู่9 บ้านแม่กะสี หมู่10 บ้านท่ามะกรูด หมู่11 บ้านมาลาศรี หมู่12 บ้านปางสัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางสวรรค์ ต.ชุมตาบง กิ่ง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดตาก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,927 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ,ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ, หมอนขิต

สถานที่

1.วัดพนาสวรรค์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ข้าวปลอดภัยจากสารพิษ
2 น้ำปรุงรสขมดีวัว น้ำปรุงรสขมดีวัว
3 ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผ้าห่ม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าขาวม้า ผ้าตัดเสื้อ ฯลฯ
4 ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ ผ้าซินไหมมัดหมี่ ใช้นุ่ง ตัดชุดไทย อื่น ๆ
5 ผ้าทอมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ผ้าทอมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ สีสันสวยงาม มีหลายสีหลายลายให้เลือกตามความต้องการ
6 ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
7 ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
8 ผ้าย้อมสีธรรมชาติและผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าย้อมสีธรรมชาติและผ้าไหมมัดหมี่
9 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ลายไทยน้อย
10 หมอน หมอน

สินค้าโอทอป ตำบลแม่เปิน กิ่งอำเภอแม่เปิน นครสวรรค์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่เปิน กิ่งอำเภอแม่เปิน นครสวรรค์