ข้อมูลตำบลเนินแจง อำเภอเมือง อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเนินแจง แต่เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาได้โอนเขตการปกครองมาขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งบริเวณนี้มีต้นแจงขึ้นอยู่บนเนินดินเป็นจำนวนมาก และเนินดินแห่งนี้ชาวบ้านเรียกกันว่า "เนินและ" ต่อมาพูดเพี้ยนเป็น "เนินแจง" จนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ลาบรุ่ม มีพื้นที่ประมาณ 13.28 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 476 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00

การเดินทาง

รถยนต์ประจำทาง เส้นทาง อุทัยธานี- โกรกพระ ระยะทางประมาณ 13 กม.

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเนย-กรรไกรตัดกิ่งไม้

สถานที่

1. วัดตานาด
2. วัดบุญลือ
3. วัดเขาพะแวง
4. สถานีอนามัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรรไกรตัดกิ่งไม้ เป็นกรรไกรที่ทำมาจากเหล็กมีความแข็งแรงและคม สามารถตัดกิ่งไม้ได้ทุกประเภท และมีหลายขนาด
2 กล้วยอบเนย เก็บไว้ได้นาน หอม กรอบ อร่อย

สินค้าโอทอป ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง อุทัยธานี

บ้านหนองอีเติ่ง
อุทัยธานี