ข้อมูลตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จากการเล่าขานสืบต่อกันมา บริเวณหมู่บ้านเดิมมีหนองน้ำเป็นจำนวนมาก รอบบริเวณหนองน้ำนั้นมีต้นกระทุ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกบริเวณหมู่บ้านนั้นว่า หนองกระทุ่ม ใช้เรียกขานกันสืบต่อมาว่า "หนองกระทุ่ม"

พื้นที่

เป็นลักษณะที่ราบ และที่ราบสูงบนเนินเขาอยู่ทางทิศใต้ของตำบล ลักษณะความเป็นอยู่ของชุมชนอยู่กันเป็นกลุ่มๆเป็นส่วนใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองสระ และตำบลตลุกดู่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองยายดา และต.ทัพทัน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ตลุกดู่

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา,ทำสวน,ทำไร่,รับจ้าง,ค้าขาย
อาชีพเสริม: เลี้ยงสัตว์ เช่น กระบือ,สุกร,เป็ด,ไก่,ปลูกพืชผักสวนครัว,จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขต อบต. 20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.30

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลหนองกระทุ่มมี 2 เส้นทาง คือ
1. เส้นทางจากที่ว่าการอำเภอ ผ่านตำบลทัพทัน ตำบลหนองกลางดง บนถนนสายทัพทัน-เขาปฐวี ระยะทางจำนวน 15 กม. 2. เส้นทางจากที่ว่าอำเภอทัพทัน ถนนสายทัพทัน-คอดยาง ระยะทาง 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบเผือก-มะพร้าวแก้ว-ธูป

สถานที่

1. วัดวังสาริกา
2. โบสถ์ไม้สัก วัดวังสาริกา
3. วัดหนองขุย
4. วัดคอดยาง
5. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
6. สถานีอนามัยบ้านคอดยาง
7. สถานีอนามัยบ้านหนองขุย
8. อ่างเก็บน้ำ บ้านหนองเป็ดก่า

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุโบสถวัดวังสาริกาหมู่ที่4ตำบลหนองกระทุ่ม อุโบสถวัดวังสาริกา เป็นอุโบสถที่แปลกกว่าอุโบสถที่พบเห็น คือ มีฝาผนังเป็นไม้ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร หน้าบันเป็นลวดลายปูนปั้นแสดงภาพพระพุทธประวัติ พื้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูน ส่วนลายบนประตูเฟี้ยม เป็นลายภาพสัตว์ในป่าหิมพานต์
2 อุโบสถวัดวังสาริกา
3 วัดหนองขุย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม วัดหนองขุย ที่เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของตำบลหนองกระทุ่ม และวัดที่ได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนของตำบลหนองกระทุ่มเป็นอย่างยิ่ง และมีเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านเคารพ คือ หลวงพ่อฮี้ โดยเชื่อกันว่ามีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบเผือก,มะพร้าวแก้ว รายละเอียดผลิตภัณฑ์: เป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป เพื่อเป็นรายได้เสริม ซึ่งผลผลิตดังกล่าวมักจะปลูกในช่วงฤดูแล้ง
2 ข้าวแตนสมุนไพร ข้าวแตนสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน อุทัยธานี