ข้อมูลตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสว่างอารมณ์ เป็นที่ตั้งของ อ.สว่างอารมณ์ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยก่อนมีการสู้รบกันกับทัพของพม่า กองทัพฝ่ายพม่าแตกหนีกองทัพไทยมาถึงบริเวณนี้เวลาช้าหรือสว่างของวันใหม่ และติดตามกันไปทันกันที่อำเภอทัน จึงเรียกบริเวณนี้ว่าสว่างอารมณ์ เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ และกลายเป็นชื่อเรียก ต. สว่างอารมณ์ ปัจจุบันแบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ต. สว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่เดียวกับที่ตั้ง อ.สว่างอารมณ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 95 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 33 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
ทิศ ตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพลวงสองนางและตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก : ทำนา ทำสวน ทำไร
อาชีพเสริม : ค้าขาย รับจ้าง และเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 794 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 14 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลสว่างอารมณ์ เป็นที่ของที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ มีถนนลาดยางและถนนลูกรัง เข้าออกครอบคุมทั้ง 9 หมู่บ้าน ระยะห่างจากที่ตั้งอำเภอไกลสุดประมาณ 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เสื่อกกทอมือ

สถานที่

1) โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
2) โรงเรียนประถม 3 แห่ง
3) โรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง
4) วัด ที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
5) สถานีตำรวจ 1 แห่ง
6) ธนาคาร 2 แห่ง
7) ประปา 4 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื่อกกทอมือ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เสื่อกกทอมือ ขนาดกว้าง 1 ม. 1.20 ม. และ 1.50ม. ชนิดย้อมสีและไม่ย้อมสี

สินค้าโอทอป ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ อุทัยธานี