ข้อมูลตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไผ่เขียวพื้นที่เดิมเป็นป่ารกหนาทึบมาก พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและเป็นพื้นที่ดอนภูเขาเป็นบางส่วน มีป่าไผ่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ต่อมามีผู้มาอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่อย่างหนาแน่นทางราชการจึงเห็นควรให้ตั้งเป็นตำบล เมื่อปี 2505 โดยใช้ชื่อว่า "ตำบลไผ่เขียว"

พื้นที่

ตำบลไผ่เขียวอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอสว่างอารมณ์ ระยะทางจากอำเภอ-ตำบล ประมาณ10 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 84,668 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 67,436 ไร่ มีหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ. อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.น้ำร้อน อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก : ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม : รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,000 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3456 ) ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานี ถึง ตำบลไผ่เขียว ประมาณ 42 กม.

ผลิตภัณฑ์

หมอนหกเหลี่ยม ผ้าขาวม้า ผ้าห่มไหมพรม

สถานที่

1) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
2) เมืองโบราณบึงคอกช้าง
3) เขากวางทอง
4) สถานีอนามัย 3 แห่ง
5) วัด/สำนักสงฆ์ 13 แห่ง
6) โรงเรียนประถมศึกษา 10 แห่ง
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
8) จุดตรวจตำบล 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เมืองโบราณบึงคอกช้าง เป็นเมืองในสมัยอาณาจักรทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่11 -16 (พ.ศ. 1100-1600) มีคูเมืองและกำแพงดินล้อมรอบเป็นวงกลม บริเวณทางเข้าเมืองทั้งสี่ทิศมีสระน้ำ ทางทิศตะวันออกของเมืองมีคูน้ำอีกชั้นหนึ่ง สำรวจตั้งแต่ วันที่ 8 เม.ย. 2514 มีโบราณวัตถุที่ค้นพบ ได่แก่ ศิลาจารึกอักษรโบราณ,ระฆังหิน,พระพิมพ์ดินเผา,แวดินเผา,ฯลฯ
2 เมืองโบราณบึงคอกช้าง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระยาสารทสูตรโบราณ กระยาสารทสูตรโบราณ
2 กระยาสารทสูตรโบราณ กระยาสารทสูตรโบราณ
3 ดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบ
4 ผ้าทอกี่พื้นเมือง ผ้าทอกี่พื้นเมือง ผลิตมาจากเส้นด้ายฝ้ายนำมาทอเป็นผ้าตามสีและชนิดที่ต้องการ
5 มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม
6 มีด มีด
7 เสื่อกก เสื่อกก
8 แคปหมูสมุนไพรปรุงรส แคปหมูสมุนไพรปรุงรส
9 โต๊ะไม้ใช้งาน โต๊ะไม้ใช้งาน

สินค้าโอทอป ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ อุทัยธานี