ข้อมูลตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลอุทัยเก่า เนื่องจากมีประชากรและพื้นที่กว้าง ทำให้ยากต่อการปกครอง ที่ได้ชื่อว่าตำบลทุ่งพงนั้นเนื่องจากบ้านทุ่งพงเป็นศูนย์กลางของตำบล ประกอบกับตำบลทุ่งพงมีป่าไม้ประกอบด้วยต้นพงเป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่าตำบลทุ่งพง จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ของตำบลทุ่งพง ส่วนมากเป็นพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ทิศตะวนตก ติดต่อกับ ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา
อาชีพเสริม: ทำสวน,รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 514 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 363 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถรับจ้างจากตัวอำเภอหนองฉาง เข้าสู่ตำบลระยะทางประมาณ 4 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

สถานที่

1. วัดทุ่งทอง
2. วัดทุ่งหลวง
3. วัดปากล้วย
4. โรงเรียนวัดทุ่งหลวง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดทุ่งทอง ม.1 ต.ทุ่งพง เป็นวัดของชาวมอญอายุราวกว่า 200 ปี เป็นวัดเดียวใน จ.อุทัยธานี ที่โบสถ์และพระประธาน หันไปทาง ทิศตะวันตก โดยสันนิฐานว่า น่าจะเป็นเจตนาของผู้สร้างที่ต้องการให้หันหน้าไปทางเมืองมอญ
2 วัดทุ่งทอง ภาพพระประธานหันพระพักตร์ทางทิศตะวันตก
3 วัดทุ่งทอง ภาพโบสถ์วัดทุ่งทอง หันทางทิศตะวันตก
4 วัดทุ่งทอง ภาพเขียนฝาผนัง
5 วัดทุ่งหลวง ม.11 ต.ทุ่งพง อาคารสถาปัตยกรรมทรงมะนิลา หอระฆังเป็นลายปูนปั้น บานประตูหอระฆังเป็นภาพรามเกียรติ์ ที่หาดูได้ยาก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา รายละเอียดผลิตภัณฑ์: -ตะกร้าใส่ของ -ถาดผลไม้รูปไก่ -กระเป๋าถือหูหิ้ว

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี