ข้อมูลตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยรอบ เป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีตระกูลใหญ่ 3 ตระกูล ได้แก่ ตระกูลพันธ์เขียน ตระกูลคงห้วยรอบ และตระกูลจีรดิษฐมาตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ พื้นที่แห่งนี้ พื้นที่ดินมีลำห้วยล้อมรอบจึงเรียกว่า บ้านห้วยรอบ ปัจจุบันลำห้วยตื้นเขินลงไปมากคงเห็นสภาพเป็นเพียงลำคลองเล็ก ๆ เท่านั้น ปัจจุบันตำบลห้วยรอบ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอหนองขาหย่าง ซึ่งประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองโสน, หมู่ 2 บ้านห้วยรอบ, หมู่ 3 บ้านห้วยรอบ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย เหมาะแก่การทำนา มีเนื้อที่ทั้งหมด 20.29 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติด ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติด ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติด ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า

สาธารณูปโภค

ระบบสารณูปโภคครบ มีน้ำประปา มีไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะ

การเดินทาง

เดินทางโดยรถประจำทางสองแถว, และรถรับจ้าง ถนนสายหนองขาหย่าง - ห้วยรอบ ระยะทาง 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1.วัดหลวงตาอาน
2.วัดห้วยรอบ
3.โรงเรียนวัดห้วยรอบ
4.ศูนย์ฝึกอาชีพ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากไหมประดิษฐ์ (หมู่ที่ 3) ผลิตภัณฑ์จากไหมประดิษฐ์
2 หัตถกรรมจากไหมประดิษฐ์ (หมู่ที่ 2) หัตถกรรมจากไหมประดิษฐ์

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี