ข้อมูลตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บ้านทุ่งพึ่งมีประวัติเป็นมาอย่างไรยังไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแน่นอน เพียงแต่ได้เล่าสืบต่อกันมา มีตำนานว่า (นายพันธ์ โพธิ ผู้เล่าไว้เมื่อประมาณ พ.ศ. 2450)
บ้านทุ่งพึ่ง เกิดขึ้นเมื่อประมาณสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมมี 2 ผัวเมียชื่อนายผึ้ง และนางมอญ ได้อพยพมาก่อตั้งรกรากเป็นครั้งแรก และได้ขยายเผ่าพันธ์เป็นหมู่บ้านที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจนปัจจุบันนี้ คำว่าบ้านทุ่งพึ่งจึงสันนิฐานว่าจะมาจากการนำเอาชื่อต้นตระกูลคือนายผึ้งมาเรียกกัน แต่ภาษาที่ใช้คำว่า "ผึ้ง" กับคำว่า "พึ่ง" ในปัจจุบันสันนิฐานว่าคงจะกำหนดกันเองในสมัยที่ความเจริญทางด้านการศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในหมู่บ้านในระยะหลังนี้เอง

พื้นที่

ตำบลทุ่งพึ่ง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทราย อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี มีฐานะเป็นสภาตำบลอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหนองขาหย่าง ระยะห่างประมาณ 8 กม. พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ทำนา

เขตพื้นที่

มีพื้นที่ทั้งหมด 10,165 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร 9,104 ไร่
ทิศเหนือ ติดต่อตำบล ทัพทัน อำเภอทัพทัน
ทิศใต้ ติดต่อตำบล ห้วยรอบ, ดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบล บ้านเก่า อำเภอหนองฉาง
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบล หนองพัง อำเภอเมืองอุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ พร้อมการคมนาคมภายในหมู่บ้าน, ตำบล มีถนน หมู่บ้านกว้างประมาณ 5 กม. ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งไม่มีรถยนต์โดยสารวิ่งผ่าน

การเดินทาง

1. โดยจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถส่วนตัว จากถนนสายแผ่นดินหมายเลข 333 อุทัยธานี - หนองฉาง บริเวณทางแยกสหกรณ์การเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง เข้าสู่ตำบลหนองไผ่, ดอนกลอย แยกซ้ายมือเข้าสู่ถนนดอนกลอย - ทัพทัน ถึงตำบลทุ่งพึ่ง ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โดยรถจักยานยนต์รับจ้างหรือรถส่วนตัว จากถนนสาย อุทัยธานี - ทัพทัน ก่อนถึง อำเภอทัพทันจะมีทางแยกเข้าตำบล 2 ทาง คือ เข้าทางแยกวัดหนองเขื่อน ระยะทางประมาณ 16 กม. และแยกเข้าทางวัดทัพทัน ระยะทางประมาณ 21 กม.
3. โดยรถจักยานยนต์รับจ้างหรือรถส่วนตัว จากแยกสหกรณ์การเกษตรอำเภอหนองขาหย่างผ่านหนองไผ่, ดอนกลอย ตรงไปยังถนนโรงเรียนกาญจนาภิเษก ถึงตำบลระยะทางประมาณ 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบ-ส้มซ่าสี่รส

สถานที่

1. วัดต่าง ๆ เช่น วัดทับทราย, วัดทุ่งพึ่ง, วัดสวนพลู
2. โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดทับทราย เดิมเรียกว่า วัดทัพสาย เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ.2525 ณ บ้านทับทราย หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ภายในวัดซึ่งมีอุโบสถซึ่งภายในมีพระประธานที่สวยงาม และผนังพระอุโบสถยังมีภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและพระเวชสันดรชาดกทุกปีจะมีการจัดงานประจำปีซึ่งจะตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์ในหลวงเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อองค์เหนือหัว
2 วัดทับทราย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบ ผลิตข้าวเกรียบหลายชนิด เช่น ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบเผือก ข้าวเกรียบมันเทศ ข้าวเกรียบดอกอัญชัญ
2 ส้มซ่าสี่รส ผลิตส้มซ่าสี่รส และมะนาวสี่รส

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี