ข้อมูลตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ในอดีตมีการเล่าต่อกันมาว่า ตำบลคอกควาย เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านต้อนควายมาขายในภาคกลาง ใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่พักควาย จึงเรียกตำบลคอกควาย ซึ่งประมาณ ปี 2460 ตำบลคอกควายเป็นสถานที่ตั้งของอำเภอคอกความย ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอ มาอยู่ที่ตำบลบ้านไร่

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาสลับซับซ้อน มีพื้นที่ 282 ตร.กม. สภาพการประกอบอาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ทำไร่สับปะรด มันสัมปะหลัง และมีการทำสวนผลไม้เป็นบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทองหลาง อ.ห้วยคต และติดกับอำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,157 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลโดยทางหลวงชนบท เลข 3282 สายบ้านไร่ - ลานสัก, ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 18 กม. มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ส่วนถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

ผลิตภัณฑ์

สับปะรดกวน-ขนุนทอด

สินค้าโอทอป ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี