ข้อมูลตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านใหม่คลองเคียนเดิมขึ้นกับตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ แต่ต่อมายกฐานะเป็นตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

อบต. บ้านใหม่คลองเคียน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านไร่ มีเนื้อที่ประมาณ 57.71 ตร.กม. เป็นที่ราบสลับภูเขา พื้นที่ราบลุ่มบางส่วนปลูกข้าว สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว นิยมปลูกอ้อย, มันสำหะหลังเป็นพืชไร่เศรษฐกิจ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสุขฤทัย กิ่งอำเภอห้วยคต และตำบลวังหิน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังตะคียน กิ่งอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 938 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.91

การเดินทาง

อบต. บ้านใหม่คลองเคียนห่างจากอำเภอบ้านไร่ประมาณ 32 กิโลเมตรเป็นถนนลาดยางตลอดส่วนเส้นทางระหว่างหมู่บ้านบางหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรัง มีรถประจำทางวิ่งผ่านระหว่างอำเภอผ่านตำบล

ผลิตภัณฑ์

ด้ามมีด

สถานที่

1. วัดเขาว่าน
2. สถานีอนามัย
3. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
4. โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ด้ามมีดไม้ไผ่ มีดเป็นขของมีคม ใช้สำหรับตัด, หั่นหรือสับและโดยปกติมีดจะต้องมีด้ามสำหรับจับถือให้ถนัดมือ โดยทั่วไปด้ามมีดมักทำจากไม้ไผ่ แต่มีบ้างที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง เขาหรือกระดูกสัตว์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ และมีการทำเป็นรูปทรงและลวดลายต่างๆเพื่อความสวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี

กลุ่มทำด้ามมีด
อุทัยธานี