ข้อมูลตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก อุทัยธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมบ้านประดู่ยืนในเขตตำบลลานสัก และแยกออกเป็นตำบลประดู่ยืนเมื่อ พ.ศ.2515 แบ่งการปกครองเป็น 18 หมู่บ้าน และในปี พ.ศ.2528 ได้แยกตำบลน้ำรอบออกจากตำบลประดู่ยืนได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 30 มี.ค 2539 จนถึงปัจจุบัน(2544) แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ชื่อประดู่ยืนได้มาจากต้นประดู่ ที่มีอยู่มากมายในบริเวณนั้นและสมัยนั้น ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากหมู่บ้านตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ไม่ใช่คนพื้นที่เดิมที่นั่น

พื้นที่

ตำบลประดู่ยืนมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเอียง มีแนวลำเหมืองธรรมชาติ(ห้วยทัพเสลา)ไหลผ่านจากทางทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก จำนวน 3 สาย เหมาะสำหรับทำการเกษตร(ทำนา,ทำไร่) มีแนวเทือกเขาขนาดเล็กทางทิศใต้และเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมด138ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. น้ำรอบ อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต. ป่าอ้อ,ต.ทุ่งนางาม อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. ตลุกดู่ อ. ทัพทัน และ ต. เขากวางทอง อ. หนองฉาง จ. อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลลานสัก อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก : ทำนา
อาชีพเสริม : รับจ้าทั่วไป

สาธารณูปโภค

ตำบลประดู่ยืนมีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง (บ้านป่าคา) โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง มีไฟฟ้ใช้ทุกหมู่บ้าน มีประปาหมู่บ้านจำนวน 10 แห่ง

การเดินทาง

ตำบลประดู่ยืนตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานีไปทางทิศตะวันตก ตามถนนสายอุทัยธานี-ทัพทัน-ลานสัก ระยะทางประมาณ 54 กม. และอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอลานสัก ตามถนนสายทัพทัน-ลานสัก ระยะทางประมาณ 8 กม. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง 5 สาย ,คสล. 1 สาย, ลูกรังและดิน 62 สาย

ผลิตภัณฑ์

ข้าวสารคัดพิเศษปลอดสารพิษ, ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง

สถานที่

1) วัดประดู่ยืน
2) วัดหนองผักกาด
3) วัดทุ่งสามแท่ง
4) วัดป่าคา
5) วัดหนองแหน
6) วัดตะคล้อ
7) โรงเรียนบ้านป่าคา
8) โรงเรียนบ้านหนองผักกาด
9) โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง
10) โรงเรียนบ้านประดู่ยืน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ข้าวสารหอมมะลิ 100%
2 ข้าวปลอดภัยมะลิแดงมันปู ข้าวปลอดภัยมะลิแดงมันปู
3 ข้าวสารคัดพิเศษปลอดสารพิษเพื่อบริโภค รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ข้าวสารคัดพิเศษปลอดสารพิษเพื่อบริโภค
4 น้ำปลาโบราณ น้ำปลาแท้สูตรโบราณ
5 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
6 หัตถกรรมไม้มะม่วง หัตถกรรมไม้มะม่วงกลึง
7 แจกันทรงสูง แจกันทรงสูง

สินค้าโอทอป ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก อุทัยธานี