ข้อมูลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน กำแพงเพชร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2500 ตำบลโป่งน้ำร้อน ยังเป็นหมู่ที่ 9 ของตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาประชากรเพิ่มมากขึ้น ได้แยกออกมาเป็นหมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอเมือง ต่อมาปี พ.ศ.2520 ได้ตั้งกิ่งอำเภอคลองลานขึ้น ตำบลโป่งน้ำร้อนจึงขึ้นกับกิ่งอำเภอคลองลาน ต่อมากิ่งอำเภอคลองลานเปลี่ยนเป็นอำเภอคลองลาน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับที่ราบ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนใหญ่เป็นแบบดั้งเดิมของทางภาคเหนือ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ อทยานคลอดังเจ้า อ.อุ่มพาย จ.ตาก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล มี 1 เส้นทาง ระยะทาง 20 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แก่งเกาะร้อย/น้ำตกเต่าดำ

สถานที่

1. เกาะร้อย
2. น้ำตกเต่าดำ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แก่งเกาะร้อย อยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
2 แก่งเกาะร้อย
3 แก่งเกาะร้อย
4 น้ำตกเต่าดำ อยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 โมบายหลอด (ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก) โมบายหลอด (ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก)

สินค้าโอทอป ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน กำแพงเพชร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน กำแพงเพชร