ข้อมูลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอคลองขลุงและห่างจากอำเภอคลองขลุงเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 31,454 ไร่ สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายท่ามะเขือ - บึงสำราญ ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2539) มีการปกครองแบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะหมู, บ้านท่ามะเขือ หมู่บ้านที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนมะกอก, บ้านหนองจอก, บ้านวังน้ำแดง, บ้านดงประดา, บ้านอู่สำเภา, บ้านคลองพัฒนา, บ้านหนองจอกพัฒนา

พื้นที่

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ มีทรายเป็นทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากมีแม่น้ำปิงไหลผ่าน และมีการจัดตั้งท่าดูดทราย ทรัพยากรน้ำ ถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงต้องอาศัยน้ำในการเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง

อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นประมาณร้อยละ 80 อาชีพข้าราชการ คิดเป็น ประมาณร้อยละ 15 และประมาณร้อยละ 5 เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

การไฟฟ้า
- หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง 9 หมู่ (ครบทุกหมู่บ้าน)
- ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 100

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ , ลำห้วย 3 สาย
- บึง , หนอง และอื่น ๆ 36 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 3 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 8 แห่ง
- บ่อโยก 12 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง
- บ่อน้ำบาดาล 5 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ได้ 2 เส้นทาง คือ สายเอเชีย และสายท่ามะเขือ - กำแพงเพชร

ผลิตภัณฑ์

ไม้ดอกไม้ประดับ

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง (เป็นโรงเรียนรัฐบาลทั้งหมด)
2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก 1 แห่ง
4. มีวัด 5 แห่ง
5. สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
6. สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง (สถานีอนามัยตำบลท่ามะเขือ)
7. สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสันติวนาราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เป็นวัดที่ชาวบ้านมีจิตศรัทธามากวัดหนึ่งในเขตอำเภอคลองขลุง

ร้านอาหาร
1 ร้านนายหยา ม.1 ต.คลองขลุง อาหารตามสั่ง, ของฝาก
2 ร้านวุ้นเส้นคลองข ม.1 ต.คลองขลุง วุ้นเส้น ก๋วยเต๋ยว, ของฝาก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมเทียนแก้ว ขนมเทียนแก้ว
2 น้ำปลาผสม ตราปลานำโชค น้ำปลาผสม ตราปลานำโชค
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
4 ลูกนั่ง (ผลิตภัณฑ์จากรากไม้) ลูกนั่ง (ผลิตภัณฑ์จากรากไม้)
5 ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับบ้านวังน้ำแดง

สินค้าโอทอป ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร