ข้อมูลตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลวังแขมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคลองขลุงช้านานมาแล้วประมาณ 80 ปี ด้วยเหตุที่มีต้นพงแขมอยู่เป็นจำนวนมาก ต้นพงแขมมีประโยชน์ในการนำมารองตากปลาให้แห้ง เจริญเติบโตอยู่ในวังน้ำจำนวนมาก ปัจจุบันมี 16 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน และอยู่ในเขตชลประทาน เนื้อที่ 112.84 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำปิง และตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ทำข้าวกล้อง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,992 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 123 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เข้าสู่ตำบลโดยทางรถยนต์ ถนนสายกำแพงเพชร-ขาณุวรลักษบุรี

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้อง

สถานที่

1. วัดจันทาราม
2. ศาลเจ้าแม่ทองฮูก
3. สวนสาธารณะของวัดจันทาราม
4. โรงเรียนมัธยมวังแขม
5. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม
6. วัดวังหันน้ำดึง
7. สถานีอนามัยบ้านวังแขม บ้านบ่อทอง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดจันทาราม วัดจันทารามเป็นวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานาน มีพระพุทธรูปศรีมงคล ที่มีผู้เคารพนับถือและมีชื่อเสียงมาก
2 ศาลเจ้าแม่ทองฮูก ศาลเจ้าแม่ทองฮูก เป็นศาลเจ้าที่อยู่คู่บ้านบึงลาด ตำบลวังแขมมานาน เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป

ร้านอาหาร
1 ร้านกินปลา ม.10 ต.คลองขลุง อาหารตามสั่งประเภทปลา
2 ร้านครัวพาร์ 3 หมู่ 2 ต.วังแขม อาหารตามสั่ง และสนามกอล์ฟ
3 ร้านคุณโจ ม.4 ต.ท่าพุทรา อาหารตามสั่ง/อาหารป่า
4 ร้านดาว ม.1 ต.คลองขลุง อาหารตามสั่ง
5 ร้านนายหยา ม.1 ต.คลองขลุง ก๋วยเตี๋ยว/ อาหารตามสั่ง/ของฝาก/บ่อตกปลา
6 ร้านวุ้นเส้นคลองข ม.1 ต.คลองขลุง ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย/ของฝาก
7 ร้านเนตรสว่าง ม.10 ต.คลองขลุง (ปั้มบางจาก) อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมคุกกี้ ขนมคุกกี้
2 ข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา ข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา
3 มุ้ง มุ้ง

สินค้าโอทอป ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร