ข้อมูลตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ประมาณ 200 ปีก่อน มีป่าทึบ และสัตว์ต่างๆ มากมาย มีนายพราน 4-5 คน จากตำบลพรานกระต่าย มาล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้ นายพรานเหล่านั้นล่าสัตว์ได้จำนวนมาก โดยเฉพาะวัวกระทิง และตัดเอาเฉพาะเนื้อ ทิ้งกระดูก และหัววัวไว้ที่หนองน้ำ ซึ่งเป็นหนองขนาดใหญ่ ต่อมานายพรานเหล่านั้นได้สร้างบ้านทำมาหากินอยู่บริเวณนั้น และมีผู้คนมาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านหนองหัววัว" ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2438 ได้ตั้งเป็นตำบลหนองหัววัว ตำบลหนองหัววัว แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัววัว, หมู่ที่ 2 บ้านปลายนา, หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้ำตก, หมู่ที่ 4 บ้านบางลาด, หมู่ที่ 5 บ้านน้ำโก้, หมู่ที่ 6 บ้านบ่อฟ้า, หมู่ที่ 7 บ้านคลองขมิ้น, หมู่ที่ 8 บ้านวังพึง

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศทั่วไปของตำบลหนองหัววัว มีเนื้อที่ประมาณ 42,497 ไร่ หรือประมาณ 67.99 ต.ร.ก.ม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีความลาดเทจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก พื้นที่เป็นภูเขาทิศตะวันตกเป็นภูเขาหินปนลูกรัง มีป่าสงวน 1 แห่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติเขาเขียว เป็นป่าเบญจพรรณ ขณะนี้เสื่อมโทรมค่อนข้างมาก เนื่องจากการตัดไม้ เพื่อทำที่อยู่และการทำไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังตะแบก ต.ห้วยยั้ง และ ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงวัว-ควาย-หมู

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 809 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 54 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ออกจากจังหวัดกำแพงเพชรไปทางทิศเหนือระยะทาง 34 กิโลเมตร ออกจากตัวอำเภอพรานกระต่าย 7 กิโลเมตร การคมนาคมในแต่ละหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง มีรถประจำทางวิ่งวันละ 1 เที่ยว

สถานที่

1.โรงเรียนประถมศึกษา
2.โรงเรียนมัธยมศึกษา
3.วัดโคศิรการาม หมู่ 1
4.วัดทุ่งน้ำตก หมู่ 3
5.วัดบางลาด หมู่ 4

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำห้วยบง