ข้อมูลตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังควง ได้แยกออกมาจากการปกครองของตำบลท่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 เดิมเรียกว่า บ้านลานสะเดา เมื่อแยกออกเป็นตำบลใหม่ มีการคัดเลือกกำนันคนแรก คือ นายสด สลับสี ที่ทำการกำนันตั้งอยู่ที่บ้านวังควง ดังนั้น ราษฎรจึงเรียกตามที่อยู่ของบ้านกำนัน คือ ตำบลวังควง ปัจจุบัน กำนันชื่อ นายสุเทพ ปิ่นมณี

พื้นที่

เป็นที่ลาดเชิงเขา ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วย ป่าและภูเขา โดยมีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แปลงและป่าเบญจพรรณ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 67,198.5 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดตาก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,562 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบล วังควง อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพรานกระต่าย ระยะห่างจากอำเภอพรานกระต่าย ถึง ตำบลวังควง 19 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1132 (ถนนพรานกระต่าย – วังประจบ)

ผลิตภัณฑ์

ขนมทองม้วน

สถานที่

1)โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
2)สถานีอนามัย 3 แห่ง
3) วัด 4 แห่ง
4) อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยกวนชาววัง กล้วยกวนชาววัง

สินค้าโอทอป ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร