ข้อมูลตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมขึ้นอยู่กับตำบลลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย และต่อมายกฐานะเป็นสภาตำบลโนนพลวงปัจจุบัน ยกฐานะเป็น อบต.โนนพลวง ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ไม่มีภูเขา ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

อาชีพ

ทำนา

สาธารณูปโภค

1. มีไฟฟ้าใช้จำนวน 8 หมู่บ้าน
2. มีระบบประปาหมู่บ้าน 11 แห่งซึ่งกระจายตามหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน
3. การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ 11 แห่ง
- หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง
4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ,ลำห้วย 5 สาย
- บึง,หนองและอื่น ๆ 5 แห่ง
5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 6 แห่ง
- บ่อโยก 409 แห่ง
- บ่อบาดาล 20 แห่ง
- ประตูน้ำ 3 แห่ง

การเดินทาง

อบต.โนนพลวง มีเส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง
- ถนน คสล. จำนวน 11 สาย รวมระยะทาง 12.015 กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง จำนวน 10 สาย รวมระยะทาง 18.5 กิโลเมตร
- ถนนลูกรัง/ดิน จำนวน 28 สาย รวมระยะทาง 51.328 กิโลเมตร
- สะพาน คสล. จำนวน 3 แห่ง

สถานที่

1. วัด 3 แห่ง
2. สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
3. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง
5. ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
6. ลานกีฬา 4 แห่ง
7. สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
8. สถานีดับเพลิง 1 แห่ง
9. ป้อมยามตำรวจ 1 แห่ง
10. ศูนย์ อปพร. ตำบลโนนพลวง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่มผ้าสำลี
2 น้ำพริก น้ำพริกต่างๆ หลากหลายชนิด เช่นน้ำพริกปลาร้า น้ำพริกตาแดง น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกแกงส้ม น้ำพริกแกงเขียนหวาน
3 ผ้าห่ม (ปลอกผ้าห่มนวม) ผ้าห่ม (ปลอกผ้าห่มนวม)

สินค้าโอทอป ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร