ข้อมูลตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมขึ้นอยู่กับตำบลโนนพลวง อำเภอพรานกระต่าย ปัจจุบันแยกออกมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือมี ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองจิก, หมู่ 2 บ้านเพชรไพรวัลย์, หมู่ 3 บ้านจันทิมา, หมู่ 4 บ้านหนองทิ้งสุ่ม, หมู่ 5 บ้านรุ่งโรจน์, หมู่ 6 บ้านใหม่เจริญสุข, หมู่ 7 บ้านบึงช้าง, หมู่ 8 บ้านตะเคียนงาม

พื้นที่

ตำบลจันทิมา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอลานกระบือไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 28,558 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 24,343 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัย 1,780 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำขังในฤดูฝน ที่ลุ่มที่ใช้ทำนา บางแห่งมีการยกร่องปลูกไม้ผล ขุดสระเลี้ยงปลา และมีทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ แต่ในฤดูแล้งไม่มีน้ำทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

1. โทรศัพท์สาธารณะ 16 แห่ง
2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) 1 แห่ง
3. สถานบริการอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง
4. การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้จำนวน 8 หมู่บ้าน (แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน)
- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 725 ครัวเรือน
- คิดเป็นร้อยละ 76.96 ของครัวเรือนทั้งตำบล
- จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ 80 จุด
5. แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ/ลำห้วย 8 สาย
- บึง/หนองและอื่นๆ 8 สาย
6. แหล่งน้ำสร้างขึ้น
- ฝาย 4 แห่ง
- บ่อน้ำโยก 12 แห่ง
- บ่อบาดาล 1,002 แห่ง
- ประตูน้ำ 1 แห่ง

การเดินทาง

ทางหลวงสายหลักคือทางหลวงหมายเลข 1278 โดย ตำบลจันทิมาห่างจากอำเภอลานกระบือ 9 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด 34 กิโลเมตรเส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่ เป็นถนนลูกรัง และถนนพูนดิน
- ถนน คสล. 2 สาย
- ถนนลาดยาง 3 สาย
- ถนนลูกรัง/ดิน 47 สาย
- สะพาน คสล. 1 แห่ง

ผลิตภัณฑ์

ลูกปัดประดิษฐ์

สถานที่

1. วัดในตำบลทั้งหมด 4 วัด
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
3. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
5. สถานีอนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระยาสารท กระยาสารท
2 ลูกปัดประดิษฐ์ ใช้ลูกปัดมาถักด้วยเส้นเอ็นเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ พวงกุญแจ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ

สินค้าโอทอป ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร