ข้อมูลตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง กำแพงเพชร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ตั้งอยู่เลขที่ 54 ถนนโค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอปางศิลาทอง ห่างจาก อำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ 80 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะจากสภา ตำบลหินดาตเป็นองค์การ บริหารส่วนตำบลหินดาต เมื่อ พ.ศ.2538 มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 79 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองสมบูรณ์ และ ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,262 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

รังไหม, ผ้าไหมทอมือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หม่อนเป็นพืชยืนต้นจำพวกไม้พุ่ม ใบใช้เป็นอาหารของหนอนไหมได้ดีที่สุด ส่วนต่าง ๆ ยังใช้ประโยชน์ด้านเภสัชกรรมและด้านอื่นๆ อีกด้วย หม่อนสามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในเขตร้อนและเขตหนาว ชอบดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ระบายน้ำได้ดี ไหม(Silkworm) ไหมเป็นแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลง 4 ขั้นตอนคือ ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และผีเสื้อ ซึ่งในระยะตัวหนอนเท่านั้นที่กินอาหาร และนำสารอาหาร ไปสร้างเป็นรังไหม หรือเส้นไหมนั่นเอง ในปัจจุบันไหมนอกจากจะใช้ทำสิ่งทอ แล้ว ย
2 ผ้าไหมทอมือ ผ้าไหมทอมือ
3 เครื่องเงิน เครื่องเงิน
4 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง กำแพงเพชร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง กำแพงเพชร