ข้อมูลตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง ตาก

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : อบต.หนองบัวเหนือ( http://www.nongbuanaur.th.gs)

ประวัติความเป็นมา

สมัยก่อนมีหนองน้ำและมีบัวขึ้นเต็มไปหมด ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "บ้านหนองบัวเหนือ" เพราะมีบัวขึ้นเหนือน้ำ จึงเรียกกันมาทุกวันนี้

พื้นที่

ตำบลหนองบัวเหนือ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองตาก มีเนื้อที่ประมาณ 20,933 ไร่ เป็นที่ราบลุ่มขนานไปกับแม่น้ำปิง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำปิง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,166 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 132 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เป็นถนนลาดยางเลียบแม่น้ำปิง จากตัวอำเภอเมืองตากไปยังอำเภอบ้านตาก โดยเส้นทางสายเจดีย์ยุทธหัตถี

ผลิตภัณฑ์

ขนมจีน

สถานที่

1) วัดหนองตับ
2) วัดบ้านเด่น
3) วัดปากห้วยไม้งาม
4) วัดหนองบัวเหนือ
5) โรงเรียนเด่นวิทยา
6) โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม
7) โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ
8) สถานีอนามัย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำบ้านไร่ท่าตะกู อ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง บ้านไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เก็บน้ำได้ 4,000,000 ลูกบาศก์เมตร และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมจีน ผลผลิตจากแป้งข้าวจ้าวมาแปรรูปเป็นขนมจีน

สินค้าโอทอป ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง ตาก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง ตาก