ข้อมูลตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง ตาก

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ในสมัยก่อนมีสระหรือแอ่งน้ำใหญ่อยู่กลางทุ่งนาซึ่งจะเป็นที่พักร้อนของสัตว์เลี้ยง และผู้รับที่สัญจรไปมา ต่อมามีราษฎรซึ่งมีที่ทำนาอยู่ในบริเวณนี้ได้ย้ายเข้ามาอยู่ตั้งบ้านเรือนได้ชักชวนกันมาจากบ้านน้ำขึ้มมาตั้งบ้านเรือน จึงได้รวมเรียกว่า ตำบลตลุกกลางทุ่ง จนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

ตำบลตลุกกลางทุ่ง ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและทุ่งนาสลับภูเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังหิน และ ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,148 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตามทางหลวงหมายเลขที่ 12 ถนนจรดวิถีถ่องประมาณ 8 กิโลเมตร ถึง ตำบลตลุกกลางทุ่ง

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ-จักสานไม้ไผ่

สินค้าโอทอป ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง ตาก