ข้อมูลตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก ตาก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่สลิดเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านตาก พื้นเพเดิมเป็นคนพื้นเมืองในท้องถิ่นนั้น สำหรับชื่อตำบลเป็นชื่อเรียกตามสายน้ำและลำห้วยหลาย ๆ สายที่ไหลผ่านหลายหมู่บ้านจึงเรียนตามความเป็น แม่สลิด จนถึงปัจจุบัน การตั้งถิ่นฐานเกาะกลุ่มกันตามริมฝั่งแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง ห้วยแม่สลิด เพราะสะดวกในการใช้ประโยชน์จากน้ำ

พื้นที่

ตำบลแม่สลิดมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 229.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 143,374 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 17 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และที่ราบสูง ถนนเลียบสองฝั่งของแม่น้ำวัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังหมัน อ.สามเงา ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง และ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกั ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเวียงหมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และ ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทำอุตสาหกรรมแปรรูปหินแกรนิต และทำครกหิน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,000 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 890 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลแม่สลิด จะใช้เส้นทางหลวงสายหลัก จากอำเภอตาก ผ่านที่ว่าการอำเภอบ้านตาก ผ่านปั้มน้ำมันแม่บอน จะมีทางเลี้ยวเข้าสู่ อบต. มีรถโดยสารสายจังหวัดตาก - เชียงใหม่วิ่งผ่านตลอด แต่บางเส้นทางในหมู่บ้านจะไม่มีรถโดยสาร แต่จะมีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าสู่หมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

การทำครกหิน

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล
2) สถานีตำรวจตำบลแม่สลิด
3) สถานีอนามัยตำบล 4 แห่ง
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
5) ที่ทำการแขวงการทางตาก ส่วนตำบล
6) วัด สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
7) โรงงานแร่หิน
8) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
9) ศูนย์กระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
10) ปั้มน้ำมันเชลล์ แม่บอน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบ้านแม่สลิด (เวฬุวัน) เป็นวัดที่ประกอบกิจทางศาสนาของหมู่บ้านแม่สลิด อยู่ที่หมู่ 3 ตำบลแม่สลิด เป็นวัดเก่าอยู่คู่กับบ้านแม่สลิด วัดนี้มีโบสถ์เก่าแก่อนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และจัดงานประเพณีในหมู่บ้าน
2 วัดยางโองน้ำ เป็นวัดที่ประกอบกิจทางศาสนา ของหมู่บ้านยางโอง หมู่ 4,5 และหมู่บ้านข้างเคียง เป็นวัดที่ตั้งมาแต่โบราณ และเป็นวัดเก่า มีโบราณสถานบางอย่างที่ยังเก็บไว้เป็นที่ศึกษากับอนุชนรุ่นหลัง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ครกหิน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
2 ครกหินแกรนิต ครกหินแกรนิต

สินค้าโอทอป ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก ตาก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก ตาก