ข้อมูลตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก ตาก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

คำว่าเกาะตะเภา หรือ ต.เกาะตะเภา มีเรื่องเล่าขานกันว่า เจ้าแห่งเมืองเหนือ ได้ล่องเรือสำเภามาตามแม่น้ำปิงเพื่อค้าขาย จนถึงบ้านแม่พะยวบ ตรงนั้นเป็นจุดรวมของแม่น้ำปิงกับแม่น้ำวังซึ่งไหลมาบรรจบกัน บริเวณบ้านปากวัง บริเวณดังกล่าวมีน้ำลึกมาก เป็นวังวน เรือสาเภาถูกกระแสน้ำพัดจนเรือแตก ไหลตามน้ำมาติดตรงเกาะบริเวณบ้านพระธาตุ จึงเป็นชื่อเรียกว่าเกาะตะเภา

พื้นที่

ภูมิประเทศ พื้นที่ทางทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นป่า และภูเขามีพื้นที่ทำการเกษตรได้เพียงเล็กน้อย ป่าไม้ทั่วไปเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ราบชายฝั่งแม่น้ำปิง มีเส้นทางระหว่างอำเภอบ้านตากกับอำเภอสามเงาตัดผ่านเนือ - ใต้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
ทิศใต้ ติดกับ ต.ตากตก และ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตากออก (โดยมีแม่น้ำปิงเป็นแนวกั้นเขต)
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงวัว, รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,510 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 725 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านตาก มาทางทิศตะวันตก ระยะทาง 7 กม. ห่างจากศาลากลางจังหวัดตาก มาทางทิศเหนือ ระยะทาง 29 กม.

สถานที่

1. วัดพระพรมธาตุ หมู่ที่ 3 ต.เกาะตะเภา
2. เจดีย์ยุทธหัตถี หมู่ที่ 4 ต.เกาะตะเภา
3. ที่พักผ่อนหนองเล่ม หมู่ที่ 4 ต.เกาะตะเภา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระบรมธาตุ มีโบราณสถานสำคัญ คือ พระบรมธาตุ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในเขตอำเภอ บ้านตาก และ อำเภอใกล้เคียง ตลอดจนมีองค์หลวงพ่อทันใจเป็นที่เคารพของประชาชนกราบไหว้เป็นสิริมงคลชีวิต ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านพระธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
2 เจดีย์ยุทธหัตถี เป็นอนุสรณ์สถาณทำยุทธหัตถี ระหว่างพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ กับพ่อขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด สร้างมาเป็นเวลาประมาณ 700 ปี อยู่ห่างจากวัดพระบรมธาตุมาทางทิศเหนือ ระยะทาง 200 เมตร