ข้อมูลตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด ตาก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่จะเรา ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยได้อพยพมาหาที่ทำกินใหม่ ซึ่งเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ และมีน้ำไหลตลอดปี เหมาะแก่การทำการเกษตร โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และพูดภาษาเหนือเป็นภาษาท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่ระมาด ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1และหมู่ 6 บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง, หมู่ 2 และหมู่ 3 บ้านแม่จะเราสองแคว, หมู่ 4 บ้านวังผา, หมู่ 5 บ้านทุ่งหลวง, หมู่ 7 บ้านห้วยบงใหม่, หมู่ 8 บ้านห้วยบง, หมู่ 9 บ้านใหม่

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลแม่จะเราเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลำห้วยไหลผ่านจำนวน 3 ลำห้วย ได้แก่ ลำห้วยแม่จะเรา, ลำห้วยบง, ลำห้วยแม่ละเมาะ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่ระมาด และต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก และประเทศพม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม ตัดเย็บเสื้อผ้า, จักสาน, ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และเส้นด้าย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,176 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 168 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ถนนลาดยางจากศาลากลางจังหวัดตาก ถึงตำบลแม่จะเรา ถนนสายตาก - แม่สอด ระยะทาง 85 กม. และถนนสายแม่สอด - แม่ระมาด 26 กม. รวม 111 กม.
2. จากอำเภอแม่ระมาด ถนนราดยางสายแม่สอด - แม่ระมาด ระยะทาง 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

เสื้อม่อฮ่อม, หมูเส้น

สถานที่

1. วัดสิทธาวาส
2. วัดอภัยคีรี
3. วัดศรีมณีวรรณ
4. วัดอินพรหณี
5. วัดอุดมสามัคคี
6. วัดตากทองเทพประทาน
7. อบต.แม่จะเรา
8. เทศบาลตำบลแม่จะเรา
9. โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
10. โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
11. โรงเรียนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
12. โรงเรียนบ้านห้วยบง โรงเรียนบ้านวังผา
13. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
14. หน่วยการไฟฟ้าย่อยแม่จะเรา

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารปูจ๋า หมู่ 7 บ้านห้วยบงใหม่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก อาหารตามสั่ง
2 ร้านไก่โอ่ง หมู่ 8 บ้านห้วยบง ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ไก่อบโอ่งเป็นตัว
3 สวนอาหารหนองนกเป้ หมู่ 6 บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก อาหารตามสั่ง
4 สวนอาหารเงาไผ่ หมู่ 7 บ้านห้วยบงใหม่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทร อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดปิกนิก ชุดปิกนิก
2 ตะกร้า ตะกร้อ ไซ ตะกร้า ตะกร้อ ไซ
3 ที่วางโทรศัพท์มือถือ ที่วางโทรศัพท์มือถือ
4 หมอนอิง หมอนอิง
5 หมูเส้น หมูเส้น
6 เสื้อม่อฮ่อม เป็นการนำผ้าม่อฮ่อมจากจังหวัดแพร่มาตัดเป็นเสื้อแขนสั้น และแขนยาว หรือนำมาตัดเป็นกางเกง
7 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด ตาก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด ตาก