ข้อมูลตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด ตาก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลขะเนจื้อ เดิมขะเนจื้อเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่า รังผึ้ง ทำรังที่ต้นไม้ใหญ่บริเวณลำห้วยที่ไหลผ่านตำบล จึงเรียกตำบลขะเนจื้อ และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่ากะเหรี่ยง และบางหมู่บ้านเป็นประชากรที่อพยพย้ายมาจากจังหวัดลำพูน อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพื้นที่สูงเป็นป่าเขา มีบางหมู่บ้านที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา มีการตั้งบ้านเรือนเป็นหย่อม ๆ กระจัดกระจาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่ระมาด อ.แม่รามาด จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ตืน และ ต.สามหมื่น อ.แม่รามาด จ.ตาก
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเมย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ 10 หมู่บ้าน ไม่มี 3 หมู่บ้าน
- มีประปาใช้ 13 หมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 หมู่บ้าน

การเดินทาง

- ถนนลาดยางที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด สายแม่ระมาด-ท่าสองยาง ระยะทาง 6 กม. และสายแม่ระมาด-ตาก ระยะทาง 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ทอผ้าพื้นเมือง, ไวน์มะเม่า

สถานที่

1) โรงเรียน สปช.8 แห่ง
2) วัด 13 แห่ง
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
4) สถานีอนามัย 2 แห่ง
5) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 13 แห่ง
6) อบต.ขะเนจื้อ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอพื้นเมือง (ถุงย่าม เสื้อกะเหรี่ยง ผ้าถุง) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองกะเหรี่ยง ทอเป็นผ้าถุง ถุงย่าม เสื้อ
2 ย่ามผ้าทอกระเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติ ย่ามผ้าทอกระเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติ
3 ไวน์มะเม่า ไวน์มะเม่า

สินค้าโอทอป ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด ตาก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด ตาก