ข้อมูลตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง ตาก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่วะหลวง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอท่าสองยาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง 100 กิโลเมตร ตามถนนสายท่าสองยาง แม่สะเรียง ประชาชน 100% เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง การคมนาคมค่อนข้างไม่สะดวก มีหมู่บ้านที่ต้องเดินเท้าจำนวน 6 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ อ่าน พูด เขียน ภาษาไทยไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลแม่วะหลวง เป็นเขตป่าสงวน ภูเขาสูง พื้นที่การเกษตรมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา แหล่งน้ำทำการเกษตรมีน้อย อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรทำการเกษตร ปลูกข้าว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่สอง ตำบลท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าสองยาง จังหวัดตาก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ข้าวซ้อมมือ

สาธารณูปโภค

ทุกหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ มีน้ำประปาภูเขาใช้ทุกหมู่บ้าน มีโทรศัพท์สาธารณะ 1 เครื่อง ที่บ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ 3 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ไม่มี เส้นทางที่สามารถติดต่อกับหมู่บ้านมีเพียงเส้นทางเดียวคือทางหลวงหมายเลข 105 จำนวน 4 หมู่บ้าน อีก 5 หมู่บ้านอยู่บนดอยสูง การติดต่อใช้เดินเท้าทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางจากอำเภอถึงตำบลใช้เส้นทางหมายเลข 105 ระยะทาง 79 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ขึ้นไปทางทิศเหนือของอำเภอผ่านตำบลแม่อุสุ ตำบลแม่สอง และตำบลท่าสองยาง

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ

สถานที่

1. น้ำตกบูรณะประภา
2. ถ้ำแม่อมกิ
3. ทะเลหมอกแม่ตะปู
4. โรงเรียนขยายโอกาส
5. สถานีอนามัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวซ้อมมือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนและใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

สินค้าโอทอป ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง ตาก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง ตาก