ข้อมูลตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง ตาก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่อุสุตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอท่าสองยางตามเส้นทางสายแม่สอด แม่สะเรียง ห่างจากที่ว่าการอำเภอฯ 13 กิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านบริวาร 10 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง การคมนาคมสะดวกตามหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ทางหลวงแผ่นดินจำนวน 3 หมู่บ้าน ส่วนหมู่บ้านที่เหลืออยู่บนภูเขาสูงรถไม่สามารถเข้าถึงต้องเดินทางเท้าเข้าหมู่บ้านตั้งแต่ 2 ชั่วโมง จนถึง 2 วัน

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลมีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา การคมนาคมไม่สะดวก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศพม่า
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงโค กระบือ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 520 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางถนนสายแม่สะเรียง-แม่สอด จำนวน 3 หมู่บ้าน เดินทางเท้า 7 หมู่บ้าน (2 ชั่วโมง - 2 วัน)

ผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่

1) โรงเรียนขยายโอกาส 2
2) โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 1
3) กองร้อยทหารพราน
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5) วัด/สำนักสงฆ์
6) ที่ทำการไปรษณีย์
7) ถ้ำแม่อุสุ
8) องค์การบริหารส่วนตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำแม่อุสุ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าสองยางตามถนนสายแม่สะเรียง 13 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่มีลำห้วยแม่อุสุไหลผ่านก่อนที่สายน้ำทั้งหมดจะไหลลงแม่น้ำเมย ความยาวของถ้ำประมาณ 2 กิโลเมตร อากาศในถ้ำเย็นสบาย
2 ถ้ำแม่อุสุ
3 ถ้ำแม่อุสุ