ข้อมูลตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ สุโขทัย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองกระดิ่ง เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งในตำบลโตนด จนกระทั่งปี พ.ศ.2526 ตำบลโตนดซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวาง และชุมชนขยายตัวมากขึ้น ทำให้การดูแลปกครองตำบลไม่ทั่วถึง กอปรกับบ้านหนองกระดิ่งเป็นชุมชนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการผลิตและซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนด้วยกันมากขึ้น อีกทั้งประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ จึงมีการปรับปรุงตำบลโตนดออกเป็นตำบลหนองกระดิ่งอีกตำบลหนึ่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ ต.สามพวง ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โตนด, สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 812 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 76 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.21 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลหนองกระดิ่งโดยทางหลวงชนบสายโตนด - ทุ่งยางเมือง เป็นระยะทาง 5 กม. จากที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ

ผลิตภัณฑ์

ลอดช่องไทย

สถานที่

1. อบต.หนองกระดิ่ง
2. สถานีอนามัยตำบลหนองกระดิ่ง
3. วัดภาวนาราม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ลอดช่องไทย ผลิตภัณฑ์ลอดช่องไทย เป็นขนมหวานพื้นบ้านของไทย ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ สุโขทัย