ข้อมูลตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ สุโขทัย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งยางเมือง เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2531 แยกมาจากตำบลสามพวงมาเป็นตำบลทุ่งยางเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสงกระสา หมู่ 2 ้บ้านทุ่งยางเมือง หมู่ 3 บ้านเนินสะเดา หมู่ 4 บ้านวังกร่าง หมู่ 5 บ้านคลองน้ำเย็น

พื้นที่

มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอคีรีมาศ ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ ต.บึงทับแรด อ.ลานกระบือ จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 552 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 542 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.18 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลทุ่งยางเมืองห่างจากอำเภอคีรีมาศเป็นระยะทาง 9 กม. การเดินทางมายังตำบลมีเส้นทางเป็นถนนลาดยาง ผ่านตำบลหนองกระดิ่ง

ผลิตภัณฑ์

กล้วยกวน, ขนมจีน

สถานที่

1. อบต.ทุ่งยางเมือง
2. สถานีอนามัยตำบลทุ่งยางเมือง
3. วัดทุ่งยั้งเมือง
4. วัดวังกร่าง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยกวน ผลิตภัณฑ์กล้วยกวน เป็นขนมแปรรูป ทำมาจากกล้วยน้ำว้าสุก มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บไว้ได้นาน
2 ขนมจีน ผลิตภัณฑ์ขนมจีน เป็นอาหารพื้นบ้าน ผลิตจากแป้งข้าวเจ้าสะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ สุโขทัย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ สุโขทัย