ข้อมูลตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไกรนอกเป็นตำบลหนึ่งในทั้งหมด 11 ตำบลของอำเภอกงไกลาศจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเดิมมีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน และภายหลังมาแยกหมู่บ้านใหม่อีก 2 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กกแรต ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,312 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 132 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยเส้นทาง สุโขทัย-พิษณุโลก ตำบลไกรนอกจะอยู่ระหว่างเส้นทางอำเภอกงไกรลาศ-พิษณุโลก โดยมีระยะทางจากที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ ถึงตำบลระยะทาง 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หมวกสานพลาสติก

สถานที่

1.วัดคุ้งยาง
2.วัดโบสถ์
3.วัดดอนแค
4.โรงเรียนวัดโบสถ์
5.โรงเรียนวัดคุ้งยาง
6.โรงเรียนโป่งแค
7.ที่ทำการ อบต.ไกรนอก
8.สถานีอนามัยตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดโบสถ์ หมู่1 บ้านวัดโบสถ์ ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
2 วัดโบสถ์
3 วัดคุ้งยาง หมู่4 บ้านคุ้งยาง ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย อยู่ติดกับ โรงเรียนคุ้งยาง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หมวกสานพลาสติก เป็นการนำเอาพลาสติกที่ทำ เป็นเส้นมาสานกันเป็นหมวกกันแดดที่มีลวดลายตาม แบบที่กำหนด

สินค้าโอทอป ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย