ข้อมูลตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสารจิตรตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2521 โดยแบ่งเขตออกจากตำบลบ้านแก่ง จำนวน 6 หมู่บ่าน ได้แก่ บ้านโบราณหลวง บ้านคุก บ้านสารจิตร บ้านสารจิตร บ้านแสนตอ และ บ้านโป่ง ต่อมาจนถึงปัจจุบันได้แบ่งเขตหมู่บ้านออกเป็น 12 หมู่ ซึ่งได้แก่ บ้านโบราณหลวง บ้านคุก บ้านสารจิตร บ้านสาราจิตร บ้านแสนตอ บ้านโป่ง บ้านใหม่ไทยพัฒนา บ้านสามหลุม บ้านคุกเหนือ บ้านสารจิตรเหนือ บ้านไร่บัวงาม และบ้านคุกพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีสัชนาลัย

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 46,576 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า แปรรูปอาหาร เลี้ยงวัว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,118 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,493 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ระยะทางจากอำเภอศรีสัชนาลัย อยู่ห่างจากตำบลสารจิตร เป็นระยะทาง 9 กม. เป็นถนนลาดยาง มีรถโดยสารผ่าน

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเนย,ข้าวเกรียบผัก,ผลไม้

สถานที่

1. โรงเรียนบ้านสารจิตร
2. โรงเรียนวัดแสนตอ
3. โรงเรียนโบราณหลวง
4. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
5. วัดโบราณหลวง
6. วัดโพธิยาราม
7.วัดสารจิตร
8. วัดแสนตอ
9. สถานีอนามัยแสนตอ
10. สถานีอนามัยสารจิตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบเนย การนำกล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล้วยอบเนย กล้วยกรอบเค็ม กล้วยฉาบ
2 กล้วยอบเนย กล้วยอบเนย
3 ข้าวเกรียบผัก,ผลไม้ และกล้วยอบเนย ข้าวเกรียบผัก,ผลไม้ และกล้วยอบเนย

สินค้าโอทอป ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย