ข้อมูลตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาทุ่ง เนื่องด้วยพื้นที่ในเขตตำบลมีแต่ที่นามากมาย ประกอบกับราษฎรในตำบลมีอาชีพทำนา จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า "นาท่า" หรือ "ท่านา" แต่ราษฎรส่วนใหญ่เรียกติดปากว่า "นาทุ่ง" จึงเรียกกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ตำบลนาทุ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสวรรคโลก มีจำนวนหมู่บ้าน ได้แก่ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดงไทย หมู่ 2 บ้านดงไทย หมู่ 3 บ้านดงไทย หมู่ 4 บ้านโบสถ์โพธิ์ หมู่ 5 บ้านถนนพระร่วง หมู่ 6 บ้านดงไทย หมู่ 7 บ้านดงไทย หมู่ 8 บ้านดงไทย

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 32,932 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอสวรรคโลก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่ากุ่มเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ ต.เมืองบางขลัง, ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังพิณพาทย์, ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,680 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.17 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้เส้นทางถนนสายสวรรคโลก - ทุ่งเสลี่ยม ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ

สถานที่

1. อบต.นาทุ่ง
2. สถานีอนามัยตำบลนาทุ่ง
3. วัดโบสถ์โพธิ์
4. วัดโพธิ์ทอง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดโพธิ์ทอง เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของตำบลนาทุ่งมานาน เป็นสถานที่ที่ร่มรื่น มีพระพุทธรูปที่ชาวตำบลนาทุ่งนับถือ คือ พระศรีอารีย์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กุนเชียงหมูศรีพนมมาศ กุนเชียงหมูศรีพนมมาศ
2 ข้าวซ้อมมือ ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ ทำมาจากข้าวหอมมะลิที่ผลิตในตำบล มีคุณภาพดี เม็ดข้าวสวย หุงขึ้นหม้อ กลิ่นหอม อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ให้คุณค่าทางอาหารสูง

สินค้าโอทอป ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย