ข้อมูลตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่ากุมเกาะ เดิมเรียกกันว่า "บ้านป่ากุ่มเกาะ" เพราะในสมัยก่อนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาสทางชลมารคมาถึงที่หน้าวัดท่าเกยในปัจจุบัน ซึ่งตรงบริเวณหน้าวัดมีต้นกุ่มขึ้นอยู่หน้าท่าวัด เรือพระที่นั่งได้เสด็จเกยท่าบริเวณต้นกุ่มพอดี จึงเป็นนามที่ใช้เรียกขานเป็น "ตำบลป่ากุ่มเกาะ" หรอปัจจุบันเรียกเพี้ยนมาเป็น "ตำบลป่ากุมเกาะ"

พื้นที่

มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมีแม่น้ำยมไหลผ่านทั้งสองฝั่ง ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีสัชนาลัย, ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาทุ่ง, ต.วังพิณพาทย์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมือง ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,218 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 241

การเดินทาง

มีถนนสายหลักเป็นถนนลาดยาง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอสวรรคโลกเป็นระยะทาง 10 กม.

สถานที่

1. อบต.ป่ากุมเกาะ
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัดท่าเกย
4. วัดคุ้งยาง
5. วัดวังหว้า
6. วัดใหม่โพธิ์งาม
7. สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง) เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุโขทัย โดยมีการจัดภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานหลาย ๆ ด้าน
2 สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง) ภายในสวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติมีน้ำตกหินเทียม "สวรรค์สุโน" ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูง 22 เมตร หว้าง 18 เมตร ยาว 38 เมตร
3 สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง) มีสะพานไม้โบราณยาวประมาณ 300 เมตร ชมพิพิธภัณฑ์ชาวนาสุโขทัยในอดีต และแปลงสาธิตโครงการเกษตรผสมผสาน (ทฤษฎีใหม่)

ร้านอาหาร
1 ร้านทุ่งแม่ระวิง หมู่ 9 บ้านวังวน ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มาลัยบ่าวสาว
2 ผลิตภัณฑ์กระดาษสา ผลิตภัณฑ์กระดาษสา

สินค้าโอทอป ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย