ข้อมูลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองบางขลัง เป็นตำบลเก่าแก่ซึ่งมีชื่อปรากฎอยู่ในศิลาจารึกสมัยกรุงสุโขทัย และเมื่อกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปรากฎว่ามีขุนนางระดับ "พระ" เป็นผู้ปกครอง ปัจจุบันได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล ประชาชนพูดภาษาไทย (สุโขทัย) นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสวรรคโลก ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองแห้ง หมู่ 2 บ้านคลองช้าง หมู่ 3 บ้านปากคลองช้าง หมู่ 4 บ้านขอนซุง หมู่ 5 บ้านวัดโบสถ์ หมู่ 6 บ้านน้ำด้วน หมู่ 7 บ้านนากลาง หมู่ 8 บ้านไผ่ขวาง หมู่ 9 บ้านขอนซุง

พื้นที่

มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนและดินเหนียว มีเนื้อที่ทั้งหมด 54.12 ตร.กม. หรือประมาณ 33,868 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.ทุ่งเสลี่ยม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทอผ้า รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากกรุงเทพฯด้วยทางหลวงหมายเลข 32 ถึงนครสวรรค์ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกำแพงเพชรเลี้ยวขวาเข้ากำแพงเพชร มุ่งสู่สุโขทัยตามทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านสุโขทัย มุ่งสู่สวรรคโลกด้วยทางหลวงหมายเลข 195 ผ่านทางแยกเข้าอำเภอศรีสำโรงไปประมาณ 10 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายท่าทอง - ขอนซุง วิ่งจนสุดทางสายนี้

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นเมือง

สถานที่

1. อบต.เมืองบางขลัง
2. สถานีอนามัยตำบลเมืองบางขลัง
3. วัดขอนซุง
4. วัดคลองแห้ง
5. วัดปากคลองช้าง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำมันเหลืองสมุนไพร น้ำมันเหลืองสมุนไพร
2 ผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ที่ทอมาจากฝ้ายโดยมีลวดลายต่าง ๆ กัน เช่น ลายดาวล้อมเดือน สารภี 2 ทองกวาว ดอกแก้ว ข้าวหลามตัด สามอย่าง ตะแบก สารภีกลีบจันทร์ ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย