ข้อมูลตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก

Standard Post with Image

พื้นที่

เป็นที่ราบ การคมนาคมสะดวก พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

อาชีพ

มีอาชีพเพาะปลูก และมีการปลูกกล้วยเป็นจำนวนมาก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,230 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

กล้วยตากอบพลังแสงอาทิตย์,ไวน์, กล้วยม้วน

สถานที่

1. วัดห้วยแก้ว
2. วัดบางกระทุ่มใน
3. วัดแม่เทียบ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยตาก (กลุ่มสตรีสหกรณ์กล้วยตากบางกระทุ่ม) กล้วยตาก (กลุ่มสตรีสหกรณ์กล้วยตากบางกระทุ่ม)
2 กล้วยตากบางกระทุ่ม กล้วยตาก (โรงอบพลังแสงอาทิตย์)
3 กล้วยตากอบน้ำผึ้ง กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
4 กล้วยตากอบน้ำผึ้งจิราพร กล้วยตากอบน้ำผึ้งจิราพร
5 กล้วยตากอบน้ำฝึ้ง ตราอังคณา กล้วยตากอบน้ำฝึ้ง ตราอังคณา
6 กล้วยม้วนอบน้ำผึ้ง กล้วยม้วนอบน้ำผึ้ง
7 นิตยากล้วยตาก นิตยากล้วยตาก
8 ปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย
9 ปุ๋ยหมักบ้านคลองกระล่อน ต.บางกระทุ่ม
10 เครื่องดื่มไวน์ เครื่องดื่มไวน์

สินค้าโอทอป ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก