ข้อมูลตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ผู้สูงอายุในตำบลวังวน เล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนนั้นตำบลวังวนเป็นป่าทึบ ได้มีชาวบ้านอพยพมาจากจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี อุบลราชธานี มาจับจองที่ดินทำกิน และเป็นที่อยู่อาศัย ต่อมามีชาวบ้านอพยพมามากขึ้น จึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน และตำบลโดยใช้ชื่อว่าตำบลวังวน เพราะพื้นที่ในตำบลวังวนมีลำคลองสาธารณะซึ่งไหลวกวนอยู่ภายในหมู่บ้านตำบล

พื้นที่

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม มีระยะห่างจากอำเภอพรหมพิราม 18 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังง่าย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม และ อ.กงไกรลาส
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.มะต้อง ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ค้าขาย
อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้ และรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,098 ครัวเรือน

การเดินทาง

ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีระยะทางจากอำเภอพรหมพิราม ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 18 กม. ถนนทางเข้าตำบลและภายในตำบลเป็นถนนลาดยางและคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม

สถานที่

1) โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
2) โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 3 แห่ง
3) วัด 4 แห่ง
4) สำนักสงฆ์ 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เจลสมุนไพร เจลสมุนไพร
2 ไข่เค็ม ผลผลิตจากไข่มาแปรรูปเป็นไข่เค็ม

สินค้าโอทอป ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก