ข้อมูลตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง พิษณุโลก

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังพิกุล ความหมายของชื่อตำบล เป็นสถานที่ที่มีต้นพิกุลขึ้นอยู่ ที่มาของชื่อตำบล การตั้งชื่อสถานที่ของบรรพบุรุษที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำ (แม่น้ำวังทอง) นิยมเรียกชื่อสถานที่ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับระดับความลึกของแม่น้ำ (ว้า) และสิ่งที่ปรากฏในบริเวณนั้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่อ้างอิงได้ ดังนั้นชื่อตำบลวังพิกุล จึงสันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ตั้งที่มีต้นพิกุลปรากฎอยู่บริเวณที่มีระดับน้ำลึกที่สุดในพื้นที่ และผู้ที่ตั้งชื่อของตำบลวังพิกุล ซึ่งเป็นกำนันคนแรก คือนายฟุ้ง ทองโพธิ์

พื้นที่

ตำบลวังพิกุล มีพื้นที่ประมาณ 70.46 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 15 กม. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำแคววังทองไหลผ่านระหว่างหมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,446 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 250 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เป็นถนนลาดยาง มีรถประจำทางวิ่งตลอดทั้งวัน ถนนสายคลองเป็ด-พิษณุโลก

ผลิตภัณฑ์

จักสาน,ตัดเย็บเสื้อผ้า,สุราพื้นเมือง

สถานที่

บึงราชนก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะกร้าเถาวัลย์ ตะกร้าเถาวัลย์ มีหลายขนาด ตามความต้องการ
2 ตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า
3 หมวกสาน หมวกพลาสติก และหมวกสานไม้ไผ่ มี 2 ขนาด คือขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
4 ไวน์ ไวน์

สินค้าโอทอป ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง พิษณุโลก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง พิษณุโลก