ข้อมูลตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง พิจิตร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่ามะคาบ ในอดีตเป็นพื้นที่ป่าไม้ประเภทป่าไม้มะค่า ต่อมาชาวบ้านเรียกเพี้ยนมาเป็นป่ามะคาบ เพื่อถือเคล็ดคำว่ามะค่า มีจำนวน 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลป่ามะคาบ อยู่ในเขตอำเภอเมืองพิจิตร อยู่ทางตอนเหนือของอำเภอเมืองพิจิตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ประมาณ 15 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.สากเหล็ก กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ท่าฬอ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,897 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 400 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสายหลัก คือ ถนนพิจิตร-สากเหล็ก
ใช้ระยะทางประมาณ 15 กม.

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต.ป่ามะคาบ
2. วัด 6 แห่ง
3. สถานีอนามัยตำบลป่ามะคาบ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาร้าบอง ปลาร้าบอง

สินค้าโอทอป ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง พิจิตร