ข้อมูลตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตกาลสมัยอยุธยา พระศรีสรรเพชญ์ที่ 8 เดินทางจากอยุธยาไปสุโขทัยโดยช้างและมเหสีทรงครรภ์แก่ ระหว่างทางเดินทางถึงบริเวณต้นโพธิ์ริมแม่น้ำได้หยุดพักและประสูติพระโอรส นำรกฝังใต้ต้นมะเดื่อ จึงให้ชื่อว่า “เจ้าเดื่อ” หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ ภายหลังทรงสร้างวัด ณ สถานประสูติ ต่อมาจึงตั้งชื่อว่า “โพธิ์ประทับช้าง” ตำบลโพธิ์ประทับช้างอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบึงโพธิ์ หมู่ 2 บ้านท่าบัวทอง หมู่ 3 บ้านโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 4 บ้านวังกระโดน หมู่ 5 บ้านท่าตะคล้อ หมู่ 6 บ้านท่าพุดซา หมู่ 7 บ้านหนองต้นไทร หมู่ 8 บ้านท่ากร่าง หมู่ 9 บ้านปากกระช่อง หมู่ 10 บ้านบึงถัง หมู่ 11 บ้านหนองกุ่ม

พื้นที่

ตั้งอยู่ริมน้ำพิจิตรเก่า ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีระบบชลประทานโครงการบำรุงรักษาดงเศรษฐีและโครงการบำรุงรักษาท่าบัว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังจิก, ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม แปรรูปอาหาร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,362 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 72 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.29 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางที่ 1 เดินทางโดยใช้เส้นทางสายตะพานหิน – พิจิตร เข้าสู่ตำบลทางเข้าสำนักงานโยธาธิการที่ 9 ตรงเข้ามาประมาณ 10 กม. จะถึง ต. โพธิ์ประทับช้าง
เส้นทางที่ 2 เดินทางโดยใช้เส้นทางจาก จ.พิษณุโลก-นครสวรรค์
แยกเข้าตรง ตำบลดงเสือเหลือง ถึง ต.โพธิ์ประทับช้าง ประมาณ 25 ก.ม.

ผลิตภัณฑ์

ส้มโอแก้วสี่รส, ส้มโอสี่รส

สถานที่

1) วัดโพธิ์ประทับช้าง
2) ที่ว่าการอำเภอ/ สถานที่ราชการ
3) โรงพยาบาล
4) ธกส.
5) วัดท่าบัวทอง
6) วัดท่าพุดซา
7) วัดหนองต้นไทร
8) ศพด.
9) ท่าข้าว
10) อบต.

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นวัดเก่าแก่ โบราณสถาน น่าศึกษาค้นคว้า มีต้นโพธิ์หน้าวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ร้านอาหาร
1 จวนโภชนา หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิ อาหารป่า
2 ชายทุ่ง หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิ อาหารป่า อาหารตามสั่ง
3 บ้านสามหลัง หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิ อาหารป่า ทั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยกวน กล้วยกวน
2 ขนมอบ ขนมอบทุกชินด
3 น้ำผลไม้ น้ำผลไม้ต่าง ๆ
4 มะขามแก้ว มะขามแก้ว
5 ส้มโอแก้วสี่รส ผลิตภัณฑ์ส้มโอแก้วสี่รส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส้มโอแท้ มีรสชาติอร่อย สะอาด

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร