ข้อมูลตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน พิจิตร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองคูณ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 2 บ้านคลองคูณ หมู่ที่ 3 บ้านอ้อมหล่ม หมู่ที่ 4 บ้านคลองคูณ หมู่ที่ 5 บ้านคลองแขก หมู่ที่ 6 บ้านวังไคร้ และหมู่ที่ 7 บ้านคลองคูณ

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่าน ราษฎรส่วนใหญ่อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งคลอง โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,029 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 185 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.89 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาสระผมสมุนไพร

สถานที่

1. สำนักงาน อบต.คลองคูณ
2. วัด 4 แห่ง
3. โรงเรียน 1 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
5. สถานีอนามัย 1 แห่ง
6. ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 แชมพูสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แชมพู ใช้สระผมป้องกันรังแค คันศีรษะ ทำให้ผมนุ่มสลวยเป็นเงางาม ด้วยคุณค่าจากว่านเหงือกปลาหมอ

สินค้าโอทอป ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน พิจิตร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน พิจิตร